Види усного спілкування

Предыдущая66676869707172737475767778798081Следующая

ділова нарада, ''

Цей традиційний метод управління може бути високоефек-
тивним лише за умов інтенсивного, активного обміну думками
підготовлених учасників. Тоді це буде дійсно зібрання, де ра-
ять — нарада, а не формальне засідання, де сидять і перелива-
нь з пустого в порожнє, колективно марнуючи час.

Перевагою наради у порівнянні з іншими формами управ-
іння є те, що за мінімум часу невелика кількість працівників
результаті оперативного й аргументованого обміну думками
може розв'язати складні питання та прийняти узгоджене най-
оптимальніше рішення. Спільна думка іноді важить набагато
більше, ніж сума окремих думок членів даного колективу.
Ділова нарада — це робота колективного розуму, спрямованого
вмілим керівником у потрібне русло на плідний кінцевий результат.
Проблема, яка виноситься для обговорення на нараду, може
будь-який характер: організаційний, виробничий, дисци-
плінарний, інформаційний тощо.

4 Оптимальна кількість учасників наради ,— 10—12 осіб.
Більша кількість учасників просто не зможе взяти активної
участі в обговоренні, а менша не дасть змоги виявити різні по-
гляди на проблему. Ефективність наради певною мірою зале-
жить від рівня підготовки як самої наради, так і окремого її учас-
ника й, безумовно, керівника.

Види нарад

Інформаційна(директивна або інструктивна) нарада скли-
кається для ознайомлення учасників із новими даними, факта-
ми, постановами тощо та наступного їх обговорення. Доцільно
знайомити учасників із новою інформацією завчасно (у пи-
семній формі), а час наради використати для обговорення та
(прийняття конкретних рішень.

Оперативнаабо диспетчерська (селекторна, телефонна,
(комп'ютерна) нарада передбачає охоплювати такі етапи
управління: збір інформації, її опрацювання та прийняття рішен-
ь без скликання всіх учасників у певному місці. Для цього
Використовують як традиційні засоби зв'язку (телефон, селек-
радіо), так і новітні (комп'ютерну мережу). Час інформації

303


з місць, послідовність викладу та його тематика повинні бути
чітко регламентовані.

Дискусійна(полемічна) нарада передбачає вільний виклад
варіантів думок, гіпотез, версій, припущень тощо. Цей найдемо-
кратичніший вид нарад продукує найбільш ефективні та конст-
руктивні рішення важливих проблем.

Якщо графік та умови проведення планових нарад відомий
учасникам заздалегідь, то позапланові, термінові наради обо-
в'язково вимагають завчасного попередження про місце, темати-
ку, дату, час початку й закінчення та склад учасників.

Виробничі(службові) наради доцільніше планувати на
другу половину дня — на кінець робочого дня або відразу після
обідньої перерви. Засідання й наради громадських об'єднань,
комісій та ін., як і будь-яка громадська робота, проводяться лише
в позаробочий час.Мети наради буде досягнуто за умов сумлінної підготовки до
неї всіх учасників та правильно організованого ходу засідання.

Успішне проведення наради передбачає наявність головуючого,
який надає слово, слідкує за регламентом і порядком, за послідовні-
стю виступаючих та дотриманням програми наради й теми питан-
ня, що обговорюється. Головуючий, не беручи участі в обговоренні,
обов'язково повинен підводити підсумок із кожного пункту про-
грами і, насамкінець наради, узагальнити зроблені висновки. Кому-
нікабельний, толерантний, увічливий, із почуттям гумору головую-
чий — це гарант того, що на нараді відбудеться плідна дискусія, а не
безконтрольна, стихійна й нудйа балаканина із загальних питань.

На головуючого покладено обов'язок слідкувати за тим, щоб
усі завдання, поставлені на нараді, були:

— чітко сформульовані;

— розподілені за конкретними виконавцями;

— визначені щодо терміну виконання.

Хід наради протоколюється секретарем, а виконання при-
йнятих постанов контролюється призначеними відповідальними.


8238084086504995.html
8238125467485077.html
    PR.RU™